Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a c?a thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i 2000ha r?ng ng?p m?n. Là m?t siêu t? h?p ngh? d??ng mang t?m c? qu?c t? trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang m?t di?n m?o m?i đ?p h?n, đa d?ng h?n v? m?i m?t. Trong 2-3 năm t?i, Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng r?c r? cho s? chuy?n mình c?a du l?ch Đ? S?n. Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n r?ng 480ha, đ?t tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i.Đó là m?t v? trí đ?c đ?a, đ??c bao b?c b?i thiên nhiên s?n th?y h?u tình. Bãi bi?n nhân t?o tr?i dài 1 km, r?ng 23 ha là đi?m thu hút chính c?a Dragon Ocean Đ? S?n. Bãi bi?n có đi?m đ?c đáo là n??c luôn trong xanh, trái ng??c hoàn toàn v?i Đ? S?n là n??c bi?n đ?c. Dragon Ocean Đ? S?n là tên chính th?c c?a khu ngh? d??ng qu?c t? do T?p đoàn Geleximco tài tr? t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. Di?n tích 480 ha đang đ??c đ? xu?t đ? Đ? S?n, khu du l?ch qu?c t? tr? thành khu ph?c h?p ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c, theo d? án Dragon Ocean. S?n ph?m có giá tr? cao, tr? thành ni?m t? hào c?a TP H?i Phòng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-03 (水) 13:02:36 (83d)