Đá gel bảo quản lạnh trong ngành y tế - thực phẩm - dân dụng

Đá gel Fuji ice nhà sản xuất đá khô - đá gel - túi giữ lạnh An toàn - chất lượng - uy tín với nguyên liệu cao cấp, dây truyền hiện đại.

Lô12A. KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè Tp. HCM

0983230879

https://fujiice.vn/

https://fujiice.vn/about-us/

https://fr.ulule.com/fujiice-vn/

https://gifyu.com/fujiicevn


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-05-22 (日) 10:56:47 (35d)