KN Paradise Cam Ranh & các phân tích đánh giá ti?m năng phát tri?n cũng nh? quy mô d? án KN Paradise tính đ?n th?i đi?m n?a đ?u Quý 4/2019. Là m?t d? án mô hình, & cũng đó là d? án tr?ng đi?m trong năm 2019 t?i Bán đ?o Cam Ranh ? Khánh Hòa. V?i đ?nh h??ng t?o d?ng m?t “Thành ph? Thiên Đ??ng”, Ch? chi tiêu Công ty KN Cam Ranh đã & đang tri?n khai h?t s?c l?c đ? ki?n t?o ra m?t c?ng đ?ng KN mang tên th??ng hi?u qu?c t? & là bi?u t??ng tiên phong c?a Bán đ?o Cam Ranh. Đ??c xem là đ?u tàu c?a th? tr??ng BĐS bãi dài Cam Ranh, KN Paradise hi?n là d? án có mô hình l?n nh?t hi?n nay c?a b?t đ?ng s?n Khu V?c. V?i t?ng qu? đ?t lên t?i m?c h?n 795 heta cùng hàng ch?c h?ng m?c l?n nh? đc thành l?p và tri?n khai trong d? án đ??c ví von nh? thiên đ??ng này. Cùng v?i h?n 20 nh?ng d? án l?n nh? đ??c phân khu c? th?, KN Paradise đ??c đánh báo giá là d? án T?t & Đáng đ?u t? chi tiêu nh?t trong th?i đi?m n?a cu?i năm 2018 đ?n 2019.

Kn Paradise t? hào r?ng là d? án duy nh?t chi?m h?u riêng sân Golf Link đ??c đích thân danh th? làng Golf là Greg Norman thi?t k?, v?i t?ng di?n tích sân Golf lên đ?n g?n 90 heta ch? m?t trên bán đ?o xinh đ?p này.

T?ng th? sân golf đ??c chi ph?i b?i các đ?n cát tr?ng tinh t??m, cùng s?c đ?p ngo?n m?c t?i t? nh?ng đ??ng cong u?ng l??n c?a b? bi?n đ?p tuy?t v?i nh?t bãi dài.

Sân c? Zoysia đc c?t t?a c?n th?n & sâu s?c đ?n t?ng chi ti?t d?c theo cung đ??ng kính tr?ng n?i khu, t?o đ? t??ng ph?n chính xác gi?a làng cát tr?ng, đ??ng kính tr?ng b? bi?n v?i làn n??c xanh bi?t.

L?i thi?t k? c?a KN Golf Link tri?u t?p &o các đ?a hình lên xu?ng v?i đ??ng kính tr?ng nét t? nhiên nh?t. Cùng v?i đó là nh?ng thách th?c đ?n t? v?n t?c gió t? bi?n th?i &o, khi?n cho vi?c chinh ph?c sân golf này càng tr? nên thú v?, khác l? nh?t v?i nh?ng l? golf ? đ?a đi?m càng cao.

Đ?n v? qu?n tr? sân golf là IMG, phân ph?i m?t unique 5 sao theo tiêu chu?n Qu?c t?.

Cách thành ph? Nha Trang h?n 10 km, Bãi Dài hi?n là vùng bi?n đ??c đánh báo giá xinh đ?p & còn đôi nét mang s? hoang s? c?a thiên nhiên còn hi?n h?u t?i Khánh Hòa. Là ni?m c?m h?ng c?a bi?t bao nhiêu ngh? s? n?i đây.

M?t b?ng KN Paradise Cam Ranh & nh?ng phân tích đánh b?ng giá ti?m năng phát tri?n cũng nh? mô hình d? án KN Paradise tính đ?n th?i đi?m n?a đ?u Quý 4/2019. Là m?t d? án lo?i hình, and cũng chính là d? án tr?ng đi?m trong năm 2019 t?i Bán đ?o Cam Ranh ? Khánh Hòa. V?i đ?nh h??ng t?o d?ng m?t “Thành ph? Thiên Đ??ng”, Ch? đ?u t? Công ty KN Cam Ranh đã và đang th?c hi?n h?t s?c l?c lao đ?ng đ? ki?n t?o nên m?t c?ng đ?ng KN mang th??ng hi?u qu?c t? & là bi?u t??ng tiên phong c?a Bán đ?o Cam Ranh.

Đ??c xem là đ?u tàu c?a th? tr??ng BĐS bãi dài Cam Ranh, KN Paradise hi?n là d? án có mô hình 800HA l?n nh?t bây gi? c?a b?t đ?ng cây s?n Khu V?c.


Đ??c xem nh? là đ?u tàu c?a th? tr??ng BĐS bãi dài Cam Ranh, KN Paradise hi?n là d? án có mô hình 800HA l?n nh?t hi?n nay c?a b?t đ?ng c? s?n khoanh vùng.

V?i t?ng qu? đ?t lên đ?n m?c h?n 795 heta cùng hàng ch?c h?ng m?c l?n nh? đ??c xây d?ng & tri?n khai trong d? án đ??c ví von nh? thiên đ??ng kính tr?ng này.

Cùng v?i h?n 20 nh?ng d? án l?n nh? đ??c phân khu ví d?, KN Paradise đ??c đánh giá là d? án T?t và Đáng đ?u t? nh?t trong th?i đi?m n?a cu?i năm 2018 đ?n 2019.

https://profile.hatena.ne.jp/knparadise/| https://knparadiselandcamranh.wordpress.com/2021/10/11/kn-paradise-cam-ranh/| https://500px.com/p/knparadiseland| https://soundcloud.com/knparadiseland| https://sites.google.com/view/knparadiseland/| https://fliphtml5.com/homepage/bhxsd| https://myspace.com/knparadiseland| https://replit.com/@knparadise| https://gitlab.com/knparadise| https://linktr.ee/knparadise|


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-12 (火) 21:03:31 (57d)